ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65133001
Start date: 01.09.2003
End date: 30.06.2004
Approval date: 15.09.2004
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 19.142,00 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top