ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΜΕΤ/ΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Δ.ΕΙ.Λ. 2003

Ref.No: 65128608
Start date: 01.09.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 08.12.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.888,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANASTASAKIS
Email: ganastas@metal.ntua.gr
Go to Top