ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΔΕΙΛ/Ε.Μ.Π. 2005.

Ref.No: 65142105
Start date: 01.09.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 14.09.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 20.096,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top