ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗΣ: ΝΕΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

Ref.No: 63050200
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1997
Approval date: 09.05.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AIR, E.O.K.
Budget: 172.500,00 €
Scientific Responsible: FRAGKISKOS KOLISIS
Email: kolisis@chemeng.ntua.gr
Go to Top