ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ

Ref.No: 61184200
Start date: 17.07.2007
End date: 16.09.2008
Approval date: 30.10.2007
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: CONSTRUCTION MANAGEMENT
Financier: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β' ΚΥΚΛΟΣ, G.G.E.T.
Budget: 160.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS-PARIS PANTOUVAKIS
Email: jpp@central.ntua.gr
Description: NETWORK OF PROJECT MANAGERS IN GREECE-SUSTAINABLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT