ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ν. ΝΑΞΟΣ

Ref.No: 61081400
Start date: 01.07.1996
End date: 01.07.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top