ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ref.No: 62113600
Start date: 03.01.1999
End date: 31.03.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: GEOMIHANIKI EPE
Budget: 5.157,74 €
Scientific Responsible: Prof. EURIPIDIS MPOSKOS
Email: mposkos@metal.ntua.gr
Go to Top