ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΛΟΘΕΡΜΗΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Η2S ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ref.No: 61091300
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 21.11.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: GEORGIOS ANDROUTSOPOULOS
Email: androuts@chemeng.ntua.gr
Go to Top