ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΛΗΨΕΩΝ

Ref.No: 62011900
Start date: 12.01.1998
End date: 12.07.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, M. TANINTA
Budget: 1.467,36 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGOPOULOS
Email: drag@central.ntua.gr