ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ

Ref.No: 62101600
Start date: 23.02.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 19.03.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: PETROLA ELLAS AEVE
Budget: 51.944,26 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top