ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

Ref.No: 62156900
Start date: 01.10.2002
End date: 30.06.2003
Approval date: 15.11.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: PLANET ERNST & YOUNG
Budget: 169.743,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top