ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ref.No: 65116003
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2005
Approval date: 26.04.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Financier: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 333.969,19 €
Scientific Responsible: Prof. THEODOROU
Email: ntheodor@central.ntua.gr
Go to Top