ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΩΝ 2010: ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65182000
Start date: 01.02.2010
End date: 31.12.2014
Approval date: 29.09.2010
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 63.155,28 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top