ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ref.No: 61116100
Start date: 01.09.1999
End date: 30.04.2001
Approval date: 09.12.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 242.112,99 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL DRIS
Email: dris@central.ntua.gr