ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑ- ΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65012100
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1997
Approval date: 05.03.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: APOSTOLOS GIOTIS
Go to Top