ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ref.No: 61088800
Start date: 25.05.1996
End date: 30.06.2000
Approval date: 16.01.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 146.735,14 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROKOS (ALLOS KODIKOS)
Email: drdrok@central.ntua.gr
Go to Top