ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 64 του Ν.4485/17, σχετικά με την απασχόληση του επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα έργα, η Επιτροπή [...]

Οδηγίες Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Η διαδικασία για την επιλογή του προσωπικού που πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ακόλουθη: [...]

Υπεύθυνες Δηλώσεις -Τρέχουσα Ημερομηνία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π. Προς τα Μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ   Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις και όλες οι εντολές πληρωμής αμοιβών, οι οποίες κατατίθενται στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, θα συνοδεύονται απαραίτητα, κάθε φορά, από τις πρωτότυπες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτούνται), με [...]

Πρόσθετες Αμοιβές Μελών ΔΕΠ με ΔΠΥ από ΕΛΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 99 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014): «Στην άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχείο θ’ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), για όσους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες σε ΑΕΙ υπάγονται [...]

Go to Top