Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων ότι, λόγω της μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος κατά τον μήνα Αύγουστο, για την έγκριση Συμβάσεων Έργου με έναρξη την 01/08/2024 και την 01/09/2024 τα αντίστοιχα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.  μέχρι την Παρασκευή 12/07/2024.