Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΜΠΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 68164600, με ΕΥ τον Καθ. Ε. Παπαδόπουλο, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ).