Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Community4Nature» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α.68/1518 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Euro-MED» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, με ΕΥ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.