Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-10-04T15:04:55+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41161/30-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνος (ΝΑΥΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5030964 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1275,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α.-Α. Γκίνη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το [...]


30/10/2020

13/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41060/27-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βέλτιστος σχεδιασμός σε πολλαπλές κλίμακες καινοτόμων υλικών για εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας (ΗΕΑΤ)» με κωδικό ΟΠΣ 5031227 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1266,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Β. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή [...]


27/10/2020

11/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41049/27-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση ΚΗΥ και ΚΕΔ» με Κ.Α.65/2243, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.


27/10/2020

11/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40236/21-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πυρανθεκτικοί και Σταθεροί σε Ηλιακή Ακτινοβολία Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων Τύπου HFLS με Βάση το ΡΡ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5069118» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1445,με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Σ. Βουγιούκα, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Β΄ Κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ [...]


21/10/2020

04/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40214/21-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5031796 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1287, με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Β. Κουμούση, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από [...]


21/10/2020

04/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :39130/14-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μετρήσεις ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση διεργασιών της βιομηχανίας τροφίμων φαρμάκων και καλλυντικών - Στήριξη Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών» με Κ.Α. 62/3062, που χρηματοδοτείται από διάφορους χρηματοδότες, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα.`


14/10/2020

29/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :39859/20-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου «Νέα Υποδείγματα Στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 61510000 και Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Α. Παπαπαντολέων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛΙΔΕΚ».


20/10/2020

03/11/2020

03/11/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38864/13-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution (SEAVIEWS) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151100,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο στο πλαίσιο του Προγράμματος NTERREG ADRION που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΙNTERREG ADRION και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων


13/10/2020

27/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38841/13-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» με κωδικό ΟΠΣ «5027930» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138600,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Μπαλλή, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας -Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


13/10/2020

27/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38619/12-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων αναστρέψιμων αντλιών-υδροστροβίλων βελτιστοποιημένου υδροδυναμικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για υψηλή ενεργειακή απόδοση και ασφαλή διέλευση ιχθυοπανίδας (ΥΔΡΟΒΙΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5033198 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1383,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αναγνωστόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό [...]


12/10/2020

26/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38185/08-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Νέα Υποδείγματα Στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 61510000, με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Α. Παπαπαντολέοντα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛΙΔΕΚ».


08/10/2020

22/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38057/07-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Νανομαγνητικού Βιοαντιδραστήρα για την Συνεχή Παραγωγή Βιομάζας Μικροφυκών και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» με κωδικό ΟΠΣ 5033643 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1300,με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κέκο και τον Ομ. Καθ. Φ. Κολίση, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από [...]


07/10/2020

21/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :36825/01-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμας μεθόδου αλιείας με το εργαλείο Τράτα με χρήση πελαγικών πορτών για την βελτίωση του χειρισμού του, της αντοχής του και την ελάττωση της καταπόνησης του Η/Μ εξοπλισμού του σκάφους» με κωδικό ΟΠΣ «5037414» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1395,με Ε.Υ τον κ Γ. Τζαμπίρα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, [...]


01/10/2020

15/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :36279/30-09-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργου ¨ΚΑΛΛΙΠΟΣ+¨» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65226600 που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ ΕΜΠ, με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου.


30/09/2020

14/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :35846/29-09-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5031864», και κωδικό ΕΛΚΕ 68/1280,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Κηρυττόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο [...]


29/09/2020

13/10/2020