Γενικές Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις2019-10-02T07:34:51+02:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

  Δημοσιεύτηκαν (στις 18/09/20) οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο [...]


23/09/2020Διαδικασία Νομικής Στήριξης Επιστημονικών Υπευθύνων για τη διεκδίκηση οφειλόμενων χρηματοδοτήσεων έργων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια των από 27.03.2018, 14.05.2018 και 10.07.2020 αποφάσεων της, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων για τη διαδικασία με την οποία θα παρέχεται νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του [...]


02/09/2020Προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Η διεύθυνση είναι https://www.kallipos.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/category/39-anakoinoseis-gia-syggrafeis-syn-syggrafeis-kritikoys-anagnostes-kai-syntelestes-syggrafikis-prospatheias.html Σκοπός της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι η παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις [...]


01/08/2020Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ)

Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των [...]


15/05/2020Απόδοση του Ε.Λ.Κ.Ε. στην διάρκεια της πανδημίας

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ συνεισέφερε με όλες του τις δυνάμεις στη στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών που εκτελούνται στο ίδρυμα, κατά τη διάρκεια των έκτακτων συνθηκών (δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2020) λόγω της πανδημίας. Παρουσίαση συγκριτικών γραφημάτων διαφόρων παραμέτρων απόδοσης.  


06/05/2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Άρση της αναστολής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της “2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών”

Με τη με Α.Π. 24619/27.04.2020 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και λαμβανομένων υπόψη αφενός ότι έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία των κύριων δικαιούχων χρηματοδότησης εκ μέρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, αφετέρου ότι δρομολογείται η [...]


28/04/2020Κανονισμός διαχείρισης γραφείου υποστήριξης ερευνητικών προτάσεων Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ   1. ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η από 04.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Θέμα 6 «Έγκριση Διάθεσης Κονδυλίων ΕΛΚΕ» Η από 20.12.2019 απόφαση της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.1 «Έγκριση Διάθεσης Κονδυλίων ΕΛΚΕ ΕΜΠ [...]


16/04/2020Ακύρωση μετακίνησης στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG και ΕΛΙΔΕΚ λόγω κορονοϊού

Σε συνέχεια της από 19/3/2020 ανακοίνωσης  του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σχετικά με την ακύρωση των μετακινήσεων σας ενημερώνουμε ότι  έχει σταλεί ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ και στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG  ΚΑΙ  ΕΛΙΔΕΚ. [...]


15/04/2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΧΩΡΙΣ ΤΠΥ ΕΩΣ 10.000€)

Σας ενημερώνουμε ότι με την ψήφιση του Ν. 4670/20 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν τα άρθρα 39 και 41 του Ν. 4387/16 που αφορούσαν στις ασφαλιστικές εισφορές των παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης [...]


07/04/2020Tο ΕΜΠ αρωγός του ΕΣΥ κατά της πανδημίας του COVID-19

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συστρατεύεται στην υποστήριξη του μαχόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19.   Διαθέτει το ποσό των 50.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας για την ενίσχυση δύο νοσοκομείων, του Γ. Ν. Α. «Ο [...]


28/03/2020ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ 2020 (ΠΕΒΕ 2020)

Σε υλοποίηση της απόφασης της 3ης/2020 (5/3/2020) συγκλήτου του ΕΜΠ, προκηρύσσεται Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ. Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 20 προτάσεις με προϋπολογισμό 15.000€ εκάστη. Η χρονική διάρκεια των έργων θα είναι [...]


26/03/2020Ενημέρωση Υποτρόφων ΕΛΚΕ σχετικά με τον Κορονοϊό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ   Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τα έγγραφα που αφορούν στις υποτροφίες του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί είναι η εξής:   Α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ [...]


23/03/2020