Γενικές Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις2019-10-02T07:34:51+02:00

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 - ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν» ισχύουν [...]


15/01/2021ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 [...]


14/01/2021Παρουσία του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ στο πρόγραμμα Horizon 2020

O ΕΛΚΕ – ΕΜΠ αυξάνει συνεχώς την συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά Έργα Horizon. Την τελευταία χρονιά μόνο προστέθηκαν 43 νέα έργα με προϋπολογισμό για το ΕΜΠ μεγαλύτερο από 18 εκατομμύρια Ευρώ.


30/12/2020Προθεσμίες ΕΛΚΕ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2021 και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι [...]


18/11/2020Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 13/2020 του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τον συνοπτικό διαγωνισμό Νο 13/2020 με αρ. πρωτ. 42068/3.11.2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007582670 2020-11-03, από Δευτέρα 16.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, για την [...]


16/11/2020Λειτουργία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ υπό τις έκτακτες συνθήκες λόγω του κορονοϊού – B φάση

Σε συνέχεια της υπαριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι  και λοιποί συνεργάτες, για το διάστημα 7/11/2020 έως [...]


10/11/2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

  Δημοσιεύτηκαν (στις 18/09/20) οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο [...]


23/09/2020Διαδικασία Νομικής Στήριξης Επιστημονικών Υπευθύνων για τη διεκδίκηση οφειλόμενων χρηματοδοτήσεων έργων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια των από 27.03.2018, 14.05.2018 και 10.07.2020 αποφάσεων της, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων για τη διαδικασία με την οποία θα παρέχεται νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του [...]


02/09/2020Προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για το Έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+. Η διεύθυνση είναι https://www.kallipos.gr/index.php/el/component/k2/itemlist/category/39-anakoinoseis-gia-syggrafeis-syn-syggrafeis-kritikoys-anagnostes-kai-syntelestes-syggrafikis-prospatheias.html Σκοπός της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ είναι η παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων, σε όλες τις [...]


01/08/2020Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ)

Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των [...]


15/05/2020Απόδοση του Ε.Λ.Κ.Ε. στην διάρκεια της πανδημίας

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ συνεισέφερε με όλες του τις δυνάμεις στη στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών που εκτελούνται στο ίδρυμα, κατά τη διάρκεια των έκτακτων συνθηκών (δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2020) λόγω της πανδημίας. Παρουσίαση συγκριτικών γραφημάτων διαφόρων παραμέτρων απόδοσης.  


06/05/2020