3η Επαναπροκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  66/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διάταξης αυτοματοποιημένης- προγραμματιζόμενης  σύνθεσης προτύπων δοκιμίων πλοίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίΩΝ” (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ)» στον Άξονα Προτεραιότητας “11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με κωδικό MIS 380164, κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ιωάννη Προυσαλίδη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.