2η Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Νο 1/2016  για την προμήθεια επέκτασης της υπάρχουσας διάταξης νανοεντύπωσης (Hysitron TI 750H Ubi), για να λειτουργεί σε θερμοκρασιακή περιοχή (-40 – 700 οC), που θα εγκατασταθεί στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», στην «Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας, R-NanoLab», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (μη συμπ.Φ.Π.Α). Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού περιλαμβάνεται η παράδοση, εγκατάσταση του οργάνου και η εκπαίδευση χρηστών στο χώρο εγκατάστασής του ενώ πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή εξοπλισμένο με πακέτο λογισμικού λήψης και ανάλυσης δεδομένων συμβατό με το όργανο.  Οι προμήθειες αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα «EQUINOX: A NOVEL PROCESS FOR MANUFACTURING COMPLEX SHAPED Fe-Al INTERMΕTALLIC PARTS RESISTANT TO EXTREME ENVIRONMENTS» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63208700 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr πραγματοποιήθηκε στις  13/05/2016 και έχει λάβει  Α/Α συστήματος   23613.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:03-06-2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ.μ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 28-05-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.