Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘’E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK’’ κωδ. 68/1507, με Επ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. A. Βλυσίδη, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους,

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», Προμήθεια Υπηρεσιών Α. Συλλογής κι αξιολόγησης πληροφοριών και δεδομένων αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων σε τουριστικές περιοχές (CPV: 73220000-0), προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  Β. Σχεδιασμού τυπωμένου και ηλεκτρονικού υλικού για την επιτυχή διάχυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. (CPV: 79822500-7), προϋπολογισμού 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προθεσμία Υποβολής προσφορών:  19/07/2019 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.