Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο έργου «FOCUS :“Strengthening competitiveness of agri-food SMEs through transnational Clusters”, με ακρωνύμιο FOCUS,  με κωδ. Έργου  68/1504, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο  του Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους και Ε/Υ την Καθηγήτρια κα Μ. Κροκίδα.

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, Η/Υ και περιφερειακών εξαρτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 17.340,42 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 17-04-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ.