Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  για το έργο με τίτλο «REMIX- Smart and Green Mining regions of EU», με κωδικό έργου  68/1501, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών,  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «INTERREG – EUROPE», και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Πασπαλιάρη,

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» για παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Υποβολής προσφορών:  04-10-2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ.