Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK” με ακρωνύμιο E-HORECA WANET με κωδικό έργου 68/1507, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

 

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30200000-1) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.188,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Προθεσμία Υποβολής προσφορών:  22-01-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ.