Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα και Μη Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση παροχή υπηρεσιών κατασκευής φορητού περιπτέρου βασισμένου στις αρχές του LCARS περιβαλλοντικά βιώσιμου με την χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών που επισημαίνονται στο έργο, με δυνατότητα μεταφοράς σε πολλές συνοικίες της Αθήνας αποτελούμενο από: πτυσσόμενη τέντα,  ξύλινη κατασκευή ως στοιχείο τοποθέτησης οθόνης και υλικού προώθησης και 30 πτυσσόμενα καθίσματα συνολικού προϋπολογισμού 6.451,61€, πλέον ΦΠΑ 24% 1.548,39€, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.