Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ματθαίο Παπαβασιλείου.

Η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ α) Έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικών κυκλωμάτων κτιρίου (ΤΜΗΜΑ 2)  συνολικού προϋπολογισμού (συμπερ. ΦΠΑ) 8.060,00€,  β) Έξυπνα αισθητήρια (πολλαπλοί αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας,  επιπέδου φωτισμού και CO2)   (ΤΜΗΜΑ 4)  συνολικού προϋπολογισμού (συμπερ. ΦΠΑ) 9.300,00και γ) Έξυπνα συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες φωτοδιόδων LED   (ΤΜΗΜΑ 5)  συνολικού προϋπολογισμού (συμπερ. ΦΠΑ) 32.860,00€,με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.