Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED  Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα και Μη Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.