Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “’InnoBlueGrowth: Horizontal Communication and Capitalization Project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level’’ κωδ. 68/1502, με Επ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους 

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από «εκπαιδευτή-σύμβουλο φοιτητών» (mentor) με ειδικές γνώσεις, στο πλαίσιο του θερινού σχολείου «Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες»  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών:  10-06-2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.