Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES: με κωδικό έργου ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151300 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση της εκτέλεσης υπηρεσιών εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης στον Βιολογικό καθαρισμό του Όρμου Κορθίου στον Δήμο Άνδρου, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του παραδοτέου πακέτου εργασίας WP5 Implementation of Inclusive Circular Economy Business Models, Activity 5.1.4 Pilot demonstration: Circular Economy in action in Andros (GR), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.