Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MULTIDISCIPLINARY APPROACH AND SOLUTIONS TO DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN REGION – Πολυεπιστημονική προσέγγιση και λύσεις για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή» με ακρωνύμιο MultiAPPRO PLUS με κωδικό έργου 68/1516 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Δημήτριο Λυρίδη

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση την Παροχή υπηρεσιών για Live Streaming – Βιντεοσκόπηση – Δημιουργία καναλιού ΖΟΟΜ – Φωτογράφιση του Συνεδρίου Intermodal Transport Network event στον ΟΛΠ Πειραιά στις 17/06/2022 (Τμήμα 1) συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.