Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα και Μη Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή 2 video (Τμήμα 1) συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), την παροχή υπηρεσιών για την εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων (2 poster και 3 banners) (Τμήμα 2) συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και διεξαγωγής τεσσάρων (4) εκδηλώσεων (1 Steering Committee και 3 Workshop) (Τμήμα 3) συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.