Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Blue Growth Community – Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)», με κωδικό έργου 68/1510, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με Ε/Υ τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από «εκπαιδευτή-σύμβουλο φοιτητών» που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της «Interreg MED Academy» και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Fostering and managing blue growth potential in the Mediterranean» συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).