Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBCMED Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους- ΠΔΕ ΣΑΕ1452 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ14520000, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», για την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή 3 video (Τμήμα 1) συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και την παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικών και γραφιστικών απεικονίσεων (1000 leaflet, 14 poster και 2 banners) (Τμήμα 2) συνολικού προϋπολογισμού 4.800,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.