Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBCMED Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους- ΠΔΕ ΣΑΕ1452 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ14520000, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία «Απευθείας Ανάθεσης», για την παροχή υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 16.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) (12.000 για παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και 4.000 για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.