Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Blue Growth Community – Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)», με κωδικό έργου 68/1510, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με Ε/Υ τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» για παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-04-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.