Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBCMED Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους- ΠΔΕ ΣΑΕ1452 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ14520000, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια,

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1) συνολικού προϋπολογισμού 9.600,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΜΟΡΦΗ και ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την παραγωγή 10 κάδων με ενσωματωμένη ευφυΐα (Τμήμα 2) συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και ΣΤΕΡΕΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΜΟΡΦΗ και ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την κατασκευή 2 τρίκυκλων ποδηλάτων πόλης (“smartbicycle”) με θέση για φόρτωση «έξυπνου» κάδου (“smartbin”) (Τμήμα 3) συνολικού προϋπολογισμού 4.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.