Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ματθαίο Παπαβασιλείου.

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη Έκθεση Στατικής Επάρκειας του Κτιρίου Τεχνικής Υπηρεσίας στο συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ (ΤΜΗΜΑ 1) συνολικού προϋπολογισμού 3,500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και την παροχή υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τα επίπεδα θερμοκρασίας, φωτεινότητας, υγρασίας και CO2 των χώρων  πριν και μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (ΤΜΗΜΑ 2), συνολικού προϋπολογισμού 11.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.