Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CApitalisation fοr re-setting innovation and sustainability in Med-cities» με ακρωνύμιο CARISMED Contract C_A.2.2_0012 με κωδικό έργου 68/1514 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ειρήνη Κλαμπατσέα και Μη Ιδρυματική Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση προμήθειας Φορητών Υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο του παραδοτέου πακέτου εργασίας WP3 Urban Policy for Med-Cities (improving sustainability & integrating innovation into urban setting), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.