Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για ένα έτος και συγκεκριμένα: α) Υπηρεσίες συντήρησης που θα περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις του Ο.Π.Σ.Β, πακέτα υπηρεσιών και ενημερώσεων (service packs), περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης, ελέγχους για ενδεχόμενη αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και του αποθηκευτικού χώρου του συστήματος αναφορικά με τον όγκο των δεδομένων (CPV: 72267000-4: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού) και β) Υπηρεσίες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας που θα περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών σχετικές με τη λειτουργικότητα του συστήματος κεντρικά αλλά και για τα μέλη του ILSaS, καθώς και την παροχή υποστήριξης σχετικά με ειδικά θέματα παραμετροποίησης του Ο.Π.Σ.Β. κεντρικά αλλά και για τα μέλη του ILSaS (CPV: 72261000-2: Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», με κωδικό ΕΛΚΕ  92/0003, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ν. Μήτρου και συνολικό προϋπολογισμό εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (120.967,74€), πλέον ΦΠΑ είκοσι εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (29.032,26€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το Κονδύλι «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ», κατηγορία δαπάνης «Επισκευή και Συντήρηση Λοιπού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.