Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  42/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τριοφθάλμιου ανάστροφου μικροσκοπίου με φθορισμό για τη μέτρηση αριθμού και μεγέθους νησιδίων και έλεγχο της μεμβράνης στο εργαστήριο επικάλυψης νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων, Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Επικάλυψη νησιδίων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε πάσχοντες από διαβήτη τύπου 1» (συντ.τίτλου: EΠΙΠΑΓΚΥΤ ) και κωδικό αριθμό 09ΣΥΝ-12-1045, που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» – Πράξη Ι, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1328 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτρη Χατζηαβραμίδη.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17-09-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 16-09-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.