Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  123/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, διαλυμάτων, υλικών παρασκευής στερεωτικών, κονιαμάτων, ενεμάτων, κ.τ.λ. στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΑΕΙΣ – ΕΜΠ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380133, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/112100 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Καθηγήτρια κα Α. Μοροπούλου. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20-1-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 19-1-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.