Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  122/2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΕΙΣ – ΕΜΠ Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380133, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/112100 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Καθηγήτρια κα Α. Μοροπούλου. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 5.691,00€ (πέντε χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα ευρώ) μη  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 12-1-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 09-1-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.