Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  73/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων για την εκπόνηση εμβιομηχανικών, μηχανικών και βιολογικών πειραμάτων, που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Συστημικής Εμβιομηχανικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ)  στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ:  Εμβιομηχανική και συστημική ανάλυση εκφύλισης χόνδρου στην αρθρίτιδα» με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1107 και MIS 380168. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο κ. Λεωνίδας Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρονικών, Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ (66.143,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14-1-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 13-1-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.