Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  40/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380143, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1135 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Τσετσέκου Αθηνά.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 02-10-2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 01-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.