Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  68/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός συστήματος server, προϋπολογισμού 28.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration models (COVERALL) με κωδικό αριθμό 13FENCO-13-433 στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ERANET» και την ένταξή του στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π) 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης» του Π.Ε.Π Αττικής;. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1212 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ Φραγκίσκο Κολίση.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 4-2-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 3-2-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.