Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  45/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού με μικροσκοπία σάρωσης μέσω του φαινομένου σήραγγας, την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού με χαμηλού ρεύματος μικροσκοπία σάρωσης μέσω του φαινομένου σήραγγας, την προμήθεια επέκτασης ηλεκτροχημικού κελιού για ελεγχόμενη θερμοκρασία μέχρι 60οC και την προμήθεια επέκτασης μικροσκοπίας σάρωσης ακίδας για νανολιθογραφία, που θα εγκατασταθούν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την κάλυψη αναγκών του ερευνητικού  προγράμματος «BYEFOULING: LOW-TOXIC COST-EFFECIENT ENVIRONMENT-FRIENDLY ANTIFOULING MATERIALS» με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/2022 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα ΙΙΙ : ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Κων. Χαριτίδη. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (18,280.00€) μη συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 03-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 02-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.